Política de privacidad

A. Introducció

INDI ARQUITECTURA és empresa destacada en els serveis d’arquitectura. Des de l’inici de l’activitat dels seus actuals gerents, el 2005, INDI ARQUITECTURA recopila informació per oferir als seus clients productes i serveis que els ajudin a prendre decisions el més informades possible.

Part d’aquesta informació podria classificar-se com “dades personals” segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), ja que està relacionada amb persones físiques en qualitat d’autònoms, administradors, directius, etc. (d’ara endavant, “els interessats”).
Per aquest motiu, a través de la informació inclosa en aquesta Política de Privacitat, publicada a la nostra pàgina web, informem els interessats sobre el tractament de les seves dades personals en compliment de l’article 14 del RGPD, així com el Codi de Conducta de l’associació sectorial ASEDIE, de la qual INFORMA n’és associada.

B. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

INDI ARQ B612 S.L., d’ara endavant INDI ARQUITECTURA, NIF: B67206573 i domicili social a Plaça Mossén Jacint Verdaguer, 19, 1r Terrassa (Barcelona), d’ara endavant INDI ARQUITECTURA.

INDI ARQUITECTURA està registrada al RRegistre Mercantil de Barcelona, tom 46.391, foli 71, inscripción 1ª, full B-518484.
E-mail: info@indiarquitectura.com. Telèfon: 930 230 539.
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: web@indiarquitectura.com

 

C. Quina informació recopilem?

A INDI ARQUITECTURA tractem informació de persones físiques vinculades amb empreses, o en la seva condició d’empresaris individuals. Per això, els nostres productes poden contenir dades identificatives o d’administradors, directius, accionistes o autònoms, que sempre estaran lligats a l’exercici de la seva activitat professional o empresarial. A tall d’exemple, s’inclou:

· Informació de persones de contacte en empreses (nom, cognoms, càrrec) o d’autònoms (els anteriors més el NIF, adreça professional, número de telèfon, número de fax, adreça de correu electrònic o noms de domini).

· Informació sobre la gestió de les empreses: com ara el titular real, els accionistes (en ambdós casos: nom, cognoms, percentatge de participació a l’empresa), administradors, consellers i directius (càrrec i nom i cognoms).
· Informació d’incidències judicials i administratives obtingudes de fonts públiques com butlletins oficials, taulers edictals, etc.
· Informació sobre subvencions i licitacions públiques.
· Informació rellevant detectada en mitjans de comunicació.

INDI ARQUITECTURA no recopila dades considerades especialment sensibles pel RGDP, com ara: raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses o filosòfiques, participació en sindicats, salut, activitat sexual o orientació sexual, dades biomètriques o genètiques.

 

D. Amb quina finalitat i amb quina base legitimadora tractem les seves dades personals?

Les dades personals s’obtindran exclusivament per a les finalitats indicades a la present Política de Privacitat, fonamentades en les bases legitimadores següents:

i. Interessos legítims d’INDI ARQUITECTURA :

a. Permetre a les empreses entaular relacions comercials, gestionar els seus riscos financers, protegir-se del frau, conèixer les empreses amb les quals fan negocis, complir obligacions legals i de compliance i, en general, assolir una millor comprensió de les empreses, sectors i mercats. També comercialitzem la nostra informació de contacte comercial a venedors autoritzats o organitzacions amb finalitats de màrqueting i de gestió de la informació.

En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que la legislació mercantil estableix un deure de publicitat per garantir la seguretat jurídica en el trànsit mercantil.
Per això, l’interès legítim d’INDI ARQUITECTURA es basa en el subministrament d’informació comercial, que contribueix de forma efectiva a mantenir la seguretat jurídica a la qual fa referència la normativa mercantil.

b. Utilitzem la informació obtinguda per crear puntuacions i ràtings per a empreses i autònoms. En el cas dels autònoms, s’utilitza únicament informació relacionada amb la seva activitat empresarial per a la seva elaboració..

Guiem els nostres clients perquè sàpiguen com interpretar i utilitzar les nostres puntuacions. No prenem decisions sobre cap organització; no tenim llistes negres i no diem als nostres clients si comerciar o no amb una empresa.

ii. Consentiment exprés:

Per aquells casos en què un interessat sol·licita la inclusió d’informació sobre la seva activitat professional a la nostra base de dades.

 

E. D’on obtenim la informació?

Exclusivament dels formularis que els nostres clients omplen i voluntariament ens cedeixen per altres mitjans personals.

 

F. Amb qui compartim aquesta informació?

Compartim informació comercial recopilada a la nostra base de dades (i que pot contenir dades personals) amb:

1. Clients – amb els quals hem arribat a acords perquè comprin o accedeixin a la nostra informació comercial, financera, sectorial i de màrqueting. Advertint sempre que es tracta d’informació professional per ser tractada exclusivament en l’àmbit professional.
2. Insutrials – cedim la informació de contacte d’empreses a venedors autoritzats i empreses de tercers amb finalitats relacionades amb els serveis subministrats.
3. Proveïdors de serveis – com ara auditors o assessors. Exigim per contracte que tots aquests usuaris només facin servir les dades personals per a la finalitat prevista a l’acord i que quan finalitzi el contracte, ens les tornin o les destrueixin.
4. També podem revelar dades personals si:
· INDI ARQUITECTURA ha de complir amb alguna obligació legal, o algun tribunal, jutjat, autoritat administrativa o organisme governamental requereix que ho faci. Si el requeriment procedeix de fora de la UE, serà necessari que existeixi algun acord internacional en vigor (com un tractat d’assistència legal mútua), per complir-lo.
· Fos necessari o apropiat per protegir el nostre lloc web, operacions comercials o drets legals, o si INFORMA es veiés immersa en una fusió o adquisició. (Si INFORMA fos adquirida per un tercer o vengués una part o tot el seu negoci, la informació obtinguda serà considerada un actiu que pot ser transferit).

 

G. Transferències internacionals de dades

L’informem que INDI ARQUITECTURA pot transferir dades personals a destinataris ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu. En aquests casos, l’entitat exigeix que aquests destinataris compleixin les mesures dissenyades per protegir les dades personals i, per això, es basa en decisions d’adequació de la Comissió Europea, garanties adequades o altres mecanismes aprovats per la UE que permeten aquestes transferències.

Pot obtenir-ne més informació posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) a l’adreça indicada al final de la clàusula B.

 

H. Conservació de dades

Les dades personals es conserven durant períodes de temps variables, depenent de la seva naturalesa i de la finalitat per a la qual van ser recollits. Conservem dades personals en funció dels períodes de prescripció mínims legals exigibles, que es revisen periòdicament (acostuma a ser una revisió anual). En cas que legalment s’estipuli un període màxim de retenció de la informació, es procedirà a esborrar-la un cop transcorregut aquest termini.

 

I. Drets dels interessats

Consulteu com exercir els seus drets, seguint les indicacions recollides en l’apartat Drets dels interessats.

 

J. Actualització de la política de privacitat

Ens esforcem per millorar contínuament els nostres serveis, processos i la protecció dels drets dels interessats. Per això actualitzarem aquesta política de privacitat periòdicament. Li aconsellem que la consulti de forma regular.

 

Drets dels interessats

Té dret a sol·licitar confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals i, si és així, a accedir a aquestes dades o sol·licitar-ne la portabilitat.

Si alguna de les seves dades personals és inexacta o incompleta, ha de sol·licitar la seva rectificació.

Té dret a oposar-se al tractament de les seves dades (sempre tindrem en compte la seva objecció a rebre publicitat) i/o sol·licitar-ne la supressió.

Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els supòsits següents:

Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
Si el tractament fos il·lícit, però s’oposés a la supressió de les seves dades.
Quan INDI ARQUITECTURA no necessiti les seves dades, però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
A més, pot revocar el consentiment donat en qualsevol moment. No obstant això, tingui en compte que, un cop atesa la seva revocació, podrem seguir comunicant-nos amb vostè quan sigui necessari per complir les nostres obligacions legals o per executar el contracte que mantingui amb nosaltres.

Per al correcte exercici dels seus drets, li sol·licitem que, en formular la seva sol·licitud, acrediti la seva identitat mitjançant una còpia del DNI, o document oficial equivalent, i que identifiqui l’empresa (o empreses) a la qual figuren vinculades les seves dades, si escau. Canals a la seva disposició:

Carta: INDI ARQ B612 S.L., Plaça Mossén Jacint Verdaguer, 19, 1r Terrassa (Barcelona). Telèfon: 930 230 539. Att. “Protección de Datos”
Correu electrònic: info@indiarquitectura.com o web@indiarquitectura.com, indicant a l’assumpte “Protección de Datos”.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça web@indiarquitectura.com – Assumpte: Reclamación Protección de Datos.

No obstant això, pot obtenir més informació sobre els seus drets dirigint-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, situada al carrer Jorge Juan 6, 28001, Madrid (www.agpd.es), davant de la qual podrà presentar una reclamació.

 

Política de seguretat

Com a resposta a un nou entorn tecnològic on la convergència entre la informàtica i les comunicacions estan creant un nou paradigma de productivitat per a les empreses, INDI ARQUITECTURA està altament compromesa amb mantenir un servei competitiu oferint els seus serveis d’arquitectura, així com la creació de bases de dades d’informació econòmica, financera i de màrqueting d’empreses i empresaris en un entorn de qualitat, on l’ús de bones pràctiques en seguretat és fonamental per aconseguir els objectius de confidencialitat, integritat, disponibilitat i legalitat de tota la informació gestionada.

En conseqüència,INDI ARQUITECTURA ha definit les següents directrius a tenir en compte en el marc de l’aplicació del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI):

Confidencialitat: La informació tractada per INDI ARQUITECTURA serà reconeguda exclusivament per les persones autoritzades, amb identificació prèvia, en el moment i amb els mitjans habilitats.
Integritat: La informació tractada per INDI ARQUITECTURA serà completa, exacta i vàlida.
Disponibilitat: La informació tractada per INDI ARQUITECTURA serà accessible i utilitzada pels usuaris autoritzats i identificats en tot moment, quedant garantida la seva permanència davant qualsevol contingència.
Legalitat: INDI ARQUITECTURA garantirà el compliment de qualsevol legislació aplicable. I, específicament, la normativa en vigor relacionada amb el tractament de dades de caràcter personal.
Mitjançant aquesta política, la Direcció General assumeix la responsabilitat de donar suport i promoure l’establiment de les mesures organitzatives, tècniques i de control necessàries per al compliment de les directrius de seguretat.